Espen Barth Eide på besøk

Espen Barth Eide på besøk

Odal Vindkraftverk

Tirsdag 21. februar hadde vi besøk av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og Nord-Odal viste seg fra sin vakreste side denne strålende vinterdagen.

I lokalene til Akershus Energi Vind fikk ministeren høre nærmere om vindkraftverket. Til stede var også stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes, og et knippe ordførere og ordførerkandidater fra de nærmeste kommunene.

Fra kommunene ble det lagt særlig vekt på behovet for mer fornybar energi for å bidra til elektrifisering av det eksisterende næringslivet i regionen, og å legge til rette for vekst. Dette var helt i tråd med det Lars Gillund fra Klosser Innovasjon holdt et innlegg om, der han også pekte på at Kongsvinger-regionen er attraktiv med sin gode beliggenhet.

Vindkraft er rimelig og raskt

At vi må ha mer kraft, mer nett og mer energiøkonomisering for å avkarbonisere, var alle enige om.

– Vindkraft er den rimeligste og raskeste måten å utvikle ny, fornybar energi, sa Barth Eide. Og hvis det blir bygd slik det er gjort i Nord-Odal, gir det også det laveste naturfotavtrykket, sa han videre.

– Vi har et annet bakteppe i dag, med høye kraftpriser og et tiltagende kraftunderskudd, enn det vi hadde for få år siden når det gjelder vindkraft. Hele landet må brukes til verdiskaping i det grønne skiftet, og vi må produsere det vi kan lokalt, sa ministeren.

I den sammenheng trakk han også fram fjernvarme som en viktig ressurs for å frigjøre strøm og avlaste strømnettet, og nevnte at selv om Norge er blant de landene som er mest elektrifisert, er fortsatt bare omtrent halvparten av forbruket fornybart.

– Det vil bli krevende avveininger framover, og gode politiske vurderinger må legges til grunn, sa Barth Eide.

Krevende prosjekt å stå i

Tidligere ordfører i Nord-Odal kommune, Lise Selnes, var ærlig på at det hadde vært krevende tider å stå i da vindkraftverket ble planlagt.
– Men det var et paradigmeskifte da Akershus Energi overtok konsesjonen i 2020, sa hun. Den tilstedeværelsen vi har opplevd fra Emil Orderud og Akershus Energi hadde mye å si for oss.

– For det lokale næringslivet betydde prosjektet enormt mye, og det ga mange bedrifter stor omsetningsøkning i prosjektperioden. I ettertid ser jeg imidlertid at vi burde knyttet utbyggingen av vindkraftverket tettere til industriutvikling i bygda, sa Selnes.

Eskil Lunde Jensen, Espen Barth Eide og Emil Orderud.

Vi skal fortsatt være til stede i Nord-Odal

Emil Orderud, som har vært daglig leder for Akershus Energi Vind og Odal Vindkraftverk siden investeringsbeslutningen ble tatt, kunne på sin side fortelle at det også for ham hadde vært en krevende periode.

– Det ble en brå start på grunn av tidsfristen som lå til grunn i prosjektet, sa Emil. – Allerede uka etter at vi tok investeringsbeslutningen, så var vi i gang med hogst og anleggsarbeider. Vi var tidlig klare på at vi skulle være til stede i bygda og føre en åpen dialog. Også i framtida skal vi være til stede her i Nord-Odal, sa han.

Emil kunne fortelle om de avveininger som ble gjort, og de strenge retningslinjene som ble lagt som føringer for prosjektet. Spesielt når det gjaldt landskapstilpasninger og vern av truede arter og drikkevannskilden, ble det lagt ned et omfattende arbeid for å gjennomføre prosjektet så skånsomt som mulig.

Samarbeid er helt grunnleggende for oss

Eskil Lunde Jensen pekte på viktigheten av lokal forankring og et godt samarbeid både med kommuner og lokale aktører.
– Som energikonsern var det en viktig avgjørelse for oss å gå inn for bygging av Odal Vindkraftverk, sa han. – Det har vært en krevende og spennende reise, som har gitt oss viktig erfaring for vårt videre arbeid med utvikling og produksjon av ny fornybar energi og smarte energisystemer. Framover vil vi se på nye muligheter i tett samarbeid med kommuner og lokal næringsutvikling, og vi er klare for å bidra til å øke energiproduksjonen, avsluttet han.

Overskuddsmateriell på vei fra Odal til Ukraina
Status Odal Vindkraftverk mars 2023