Vindkraft - Planlegging illustrasjon Odal Vind

Fakta om vindkraftverket

Beliggenhet

Vindkraftverket bygges i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa. De 34 turbinene fordeler seg med 23 på Songkjølen og 11 på Engerfjellet.

Området

Odal Vindkraftverk bygges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift, og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes.

Teknologi

Vindkraftverket får de mest effektive og moderne turbinene på markedet. Høyden på turbinene blir 217 meter fra fundament til vingespiss når den står rett opp (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter)

Adkomst- og internveier

For at besøkende skal få tilgang til utkikkspunktet, vil adkomstveien og internveien inn til utkikkspunktet være åpen for alminnelig fri ferdsel. Veien opp til utkikkspunktet vil i utgangspunktet holdes åpen vår, sommer og høst

Miljø-, transport- og anleggsplan

Utbyggingen av Odal Vindkraftverk følger en omfattende og detaljert MTA-plan Odal Vindkraftverk, MTA- og detaljplan 2021.12.22

Støy

Les mer utdypende artikkel om støy her.

Odal Vindkraftverk forholder seg til grenseverdier for støy som er oppgitt i konsesjonen.

Det er gjennomført avbøtende tiltak for støyvirkningene, både gjennom minnelige avtaler med eiere av fritidsboliger i og rundt prosjektet, og at alle turbiner utstyres med blader med «serrated trailing edges», hvilket er nærmere beskrevet i denne oppdaterte støyrapporten som er basert på beregninger fra rådgivningsselskapet Meventus: Odal Vindkraftverk – Støyrapport 2021.12.21

Skyggekast

Rådgivningsselskapet Meventus har utført oppdaterte skyggekastberegninger og skyggekastrapporten nedenfor presenterer resultatet av de oppdaterte beregningene, og gjør også kort rede for gjeldende regelverk. Odal Vindkraftverk – Skyggekastrapport 2021.12.21

Odal Vindkraftverk vil gjøre tiltak slik at retningslinjene for skyggeskast ikke overskrides, ved for eksempel kjøre med tidsbegrenset nedstengning av aktuelle turbiner.

Natur og dyreliv

Hensyn til gammelskog, skogsfugl og rovfugl har vært sentralt under utviklingen av vindkraftverket. Program for for- og etterundersøkelser knyttet til disse, ble utarbeidet i samråd med og godkjent av NVE og Fylkesmannen i Hedmark. Undersøkelsene ble gjennomført av Norconsult.

Kulturminner

Hensyn til kulturminner har vært sentralt under utviklingen av vindkraftverket. Hedmark Fylkeskommune arkeologiske undersøkelser fra 2016 konkluderte med at det ikke ble registrert noen automatisk fredede kulturminner i området.

TV- og radiosignaler

Norkring AS har uttalt at det vil være liten sannsynlighet for at vindkraftverket vil ha skadelig påvirkning på mottak av radio- og tv-signaler i området. Dersom vindkraft medfører redusert kvalitet, vil nødvendige tiltak bli iverksatt.

Ising og iskast

Iskast kan forekomme under spesielle værforhold om vinteren. Det antas av det vil være fare for iskast mellom 10 og 20 dager i året, men perioden med risiko vil være fra oktober til april. I denne perioden bør man unngå å komme nærmere enn 250 meter fra plasseringen av turbinen.

Odal Vindkraftverk vil opplyse om iskast med bruk av skilt ved adkomstveier og turbiner. Det vil også bli informert på Odalvind.no og via kommunens nettside. Kommunen og grunneiere som benytter området vil bli informert skriftlig og i informasjonsmøte.

Les mer om iskast her

Luftfart og hinderlys

Vindturbinene vil merkes i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter om merking av luftfartshinder.

Odal vindkraftverk er planlagt med radarstyrte hinderlys, noe som også er lagt til grunn i konsesjonen fra NVE. Imidlertid vil ikke Luftfartstilsynet behandle søknader om slike lys fordi de skal utarbeidet nye retningslinjer for hinderlys i vindkraftverk. Dermed har Odal vindkraftverk sett seg nødt til å søke om midertidig fritak for radastyrte lys. NVE har godkjent utsatt frist inntil ett år etter at Luftfartstilsynet har vedtatt nye regler.

Drikkevann

Odal Vindkraftverk følger tiltaksplanen for drikkevann basert på utarbeidet Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analysen ble utarbeidet av Rambøll etter analysemøte hvor både kommunen, brannvesenet, Juptjenn vannverk og Mattilsynet var representert. Tiltakene som er gjennomført i byggeperioden har vist seg å fungere bra, og det har ikke vært noen hendelser som har medført utslipp til drikkevannskilden. Det er etablert tilførsel fra en ekstra drikkevannskilde som kan benyttes ved et eventuelt nødstilfelle, eller hvis det blir en tørkesommer som fører til lite vanntilførsel. Les mer om drikkevannskilder her.

Vinter- og sommeraktiviteter

Nord-Odal IL er godt i gang med planene for et skianlegg på Songkjølen, hvor tilskuddet på nærmere 10 millioner fra Odal Vindkraftverk vil komme godt med. Veiene i anlegget vil gjøre hele området mer tilgjengelig for folk som vil ut på tur. Det vil bli bygd utfartsparkering og utkikkspunkt med rasteplass ved én av turbinene på Songkjølen.

Parkeringsplass og utsiktsplass

En parkeringsplass skal være tilgjengelig for besøkende som ønsker å benytte området til friluftsliv og det vil bli bygget utkikkspunkt hvor vi plasserer bord/krakker.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.