Vindkraft - Planlegging illustrasjon Odal Vind

Fakta om vindkraftverket

Beliggenhet

Vindkraftverket bygges i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa, og har fått navnet Odal Vindkraftverk.

Området

Odal Vindkraftverk vil bli bygget i et område der det allerede er aktiv skogsdrift og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes under utbyggingen.

Teknologi

Vindkraftverket får de mest effektive og moderne turbinene på markedet. Høyden på turbinene er planlagt til totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter)

Adkomst- og internveier

For at besøkende skal få tilgang til utkikkspunktet, vil adkomstveien og internveien inn til utkikkspunktet være åpen for alminnelig fri ferdsel. Veien opp til utkikkspunktet vil i utgangspunktet holdes åpen vår, sommer og høst

Miljø-, transport- og anleggsplan

Odal Vindkraftverk vil bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som er godkjent av miljøtilsynet i NVE.

Støy

I anleggsfasen vil Odal Vindkraftverk innføre tiltak for å redusere ulempene knyttet til støy. Odal Vindkraftverk har også gjennomført avbøtende tiltak for støyvirkningene i driftsfasen og flere av turbinene vil kjøre i støy reduserende modus.

Skyggekast

Rådgivningsselskapet Meventus har utført oppdaterte skyggekastberegninger og Odal Vindkraftverk vil gjennomføre avbøtende tiltak slik at retningslinjen for skyggeskast ikke overskrides, som for eksempel tidsbegrenset nedstengning av turbiner.

Natur og dyreliv

Hensyn til gammelskog, skogsfugl og rovfugl har vært sentralt under utviklingen av vindkraftverket. Program for for- og etterundersøkelser knyttet til disse, ble utarbeidet i samråd med og godkjent av NVE og Fylkesmannen i Hedmark. Undersøkelsene ble gjennomført av Norconsult.

Kulturminner

Hensyn til kulturminner har vært sentralt under utviklingen av vindkraftverket. Hedmark Fylkeskommune arkeologiske undersøkelser fra 2016 konkluderte med at det ikke ble registrert noen automatisk fredede kulturminner i området.

TV- og radiosignaler

Norkring AS har uttalt at det vil være liten sannsynlighet for at vindkraftverket vil ha skadelig påvirkning på mottak av radio- og tv signaler i området. Dersom vindkraft medfører redusert kvalitet, vil nødvendige tiltak iverksettes.

Ising og iskast

Iskast kan forekomme under spesielle værforhold om vinteren. Selv om det kalles iskast vil snø og is i praksis falle nesten rett ned. Under slike forhold må man unngå å komme nærmere enn 300 meter fra plasseringen av turbinen.

Odal Vindkraftverk vil varsle om risiko for iskast, og det blir god merking ved adkomstveier og turbiner. Det vil også bli varslet om iskast i sosiale medier og på internett, og det blir løpende vurdert om det er nødvendig med ytterligere tiltak.

Luftfart

Vindturbinene vil merkes i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter om merking av luftfartshinder.

Turbinene vil få radarlys. Lyset må være sterkt i henhold til forskriftene, men vil kun lyse når det aktiveres av luftfarten i området.

Drikkevann

Odal Vindkraftverk følger tiltaksplanen for drikkevann basert på utarbeidet Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analysen ble utarbeidet av Rambøll etter analysemøte hvor både kommunen, brannvesenet, Juptjenn vannverk og Mattilsynet var representert.

Vinter- og sommeraktiviteter

I samarbeid med det lokale idrettslaget, Nord-Odal IL, skal turstier og skiløypetraseene i området forbedres og stier i området merkes bedre. Det blir også bygd utfartsparkering og utkikkspunkt med rasteplass og alle veiene i området blir tilgjengelig for gående og syklende.

Parkeringsplass og utsiktsplass

En parkeringsplass skal være tilgjengelig for besøkende som ønsker å benytte området til friluftsliv og det vil bli bygget utkikkspunkt hvor vi plasserer bord/krakker.

Lenke til aktuelle dokumenter fra NVE:

Plan for avbøtende tiltak for friluftsliv

Detaljplan og MTA – Miljø- transport- og anleggsplan

Godkjenning av konsesjonspliktige endringer, detaljplan og MTA

Skyggekastrapport

Støyrapport

Anleggskonsesjon

Alle dokumentene gjelder Odal Vindkraftverk med Akershus Energi Vind som konsesjonseier, selv om det står andre selskapsnavn på dokumentene.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.