Hvor stort område er brukt til vindkraftverket?

Hvor stort område er brukt til vindkraftverket?

Odal Vindkraftverk

Det er ingen tvil om at det går med store arealer ved utbygging av vindkraftverk, og det kan virke veldig stort når man ser på planområdet som ligger til grunn for en konsesjonssøknad. Men det som kalles planområde er noe helt annet enn det området som faktisk blir bygget ned av vindkraftverket.

Hvorfor var planområdet så stort?

Ved oppstart av planarbeidet var det et stort område som fikk betegnelsen planområde – se bilder nederst i artikkelen.
Innenfor planområdet ble det gjennomført nøye kartlegging av vindforhold, dyr, fugler, myr, gammelskog, truede arter, hekkeplasser, terrenget, eksisterende veier og krav til utforming av veier med tanke på lange transporter.
Basert på kartleggingen ble det valgt turbinplasseringer og deretter tegnet inn oppstillingsplasser til turbiner og kraner, mellomlagringsplasser, trafostasjoner og veier.

Vindkraftverket bruker 1,63 prosent av planområdet

Odal Vindkraftverk består av to områder: Engerfjellet og Songkjølen, og planområdene var henholdsvis på 6,0 og 12,8 kvadratkilometer. Områdene som er «brukt» er henholdsvis 0,01 (99425 m2) og 0,21 (206064 m2) kvadratkilometer på Engerfjellet og Songkjølen. Dette er arealer som er gruset, og utgjør 1,63 prosent av planområdet, men det omfatter ikke veiskråninger og områder som har blitt restaurert/revegetert.

Men mange vil nok si at vi har «brukt» større deler av planområdet, fordi turbinene er dominerende i terrenget og de «bruker» også et stort luftareal.

Naturen kan tilbakeføres når konsesjonstida er over

Konsesjonen til vindkraftverket varer i 30 år. Når denne tiden nærmer seg slutten kan vindkraftverket enten søke om forlenget drift dersom det er teknisk mulig, eller søke om å sette opp nye turbiner. Dersom vindkraftverket ikke søker, eller får avslag fra myndighetene, skal anlegget tilbakeføres. Turbiner og oppstillingsplasser vil bli fjernet, men veiene vil bli værende.

Kartet under viser planområdet på Songkjølen markert med rødt. Det som er markert med svart er det området som faktisk er brukt/gruslagt til vei og oppstillingsplasser.

Kartet under viser planområdet på Engerfjellet markert med rødt. Det som er markert med svart er det området som faktisk er brukt/gruslagt til vei og oppstillingsplasser.

Fine skiløyper på Songkjølen
Status om reparasjon av turbiner