Nærmere informasjon om støyberegninger og -rapporter fra vindkraftverket i Nord-Odal

Nærmere informasjon om støyberegninger og -rapporter fra vindkraftverket i Nord-Odal

Odal Vindkraftverk

Odal Vind har den siste tiden mottatt henvendelser angående opplevd støy/lyd fra vindturbinene. I hovedsak kommer henvendelsene fra hytteeiere en til tre kilometere unna vindkraftverket.

Odal Vind ønsker å gi en orientering om hva som er beregnet støyvirkning fra prosjektet samt hvordan vi vil jobbe videre for å forsikre at støyen fra vindkraftverket er i tråd med det som er beregnet, og at den grenseverdi som er satt for støy i konsesjonsvilkåret ikke blir overskredet.
I tillegg er det viktig å presisere at prosjektet fremdeles er i testfasen, slik at manglende fininnstillinger og kalibrering av turbinenes driftssystem kan resulterer i midlertidig økt støyutbredelse. Det kan både være grunnet aerodynamisk støy fra vingene eller mekanisk støy innenfra turbinen.

Oppdatert støyrapport

Odal Vind sendte den 21.12.2021 inn en oppdatert støyrapport for vindkraftverket til NVE. I forhold til støyvirkning for bygg med støyfølsomt bruk, så er det med utgangspunkt i «worst case» beregnet et nivå under grenseverdien på 45 dB Lden (A), for alle bygg, unntatt de fritidsboliger som er innenfor, eller i direkte nærhet til planområdene, og hvor vi har inngått en minnelig avtale med eier.

I støyrapporten er det beregnet både forventet støyvirkning, samt «worst case»-beregninger. Støysonekartene nedenfor viser «worst case»-beregningene, utført i tråd med veilederen fra Miljødirektoratet for hvordan disse beregningene skal gjøres.
For de som er interessert i hvordan støy fra vindturbiner beregnes kan man lese mer om dette her:
Beregne og måle støy fra ulike støykilder – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Støysonekart

Støysonekart som viser «worst case» for Songkjølen i Odal Vindkraftverk, hentet fra støyrapport, hvor starten av gul sone representerer hvor støygrensen er:

Støysonekart som viser «worst case» for Engerfjellet i Odal Vindkraftverk, hentet fra støyrapport, hvor starten av gul sone representerer hvor støygrensen er:

Konservativ framstilling

I tråd med veilederen er «worst case»-beregningene basert på konservative forhold. Ikke minst fordi beregningene antar at turbinene gir maksimal støyemisjon hver time, alle dager i året, samt at det er beregnet medvind i alle retninger mot hvert enkelt beregningspunkt. Som beskrevet i støyrapporten er dette en veldig konservativ framstilling, ettersom vindhastigheten i området kun medfører maksimal støy fra vindturbinene ca. 35 % av tiden (> 9 m/s).

Innenfor grenseverdien

På nåværende tidspunkt kjenner ikke Odal Vind til noe som skulle tilsi at grenseverdien på 45 dB Lden ikke har blitt overholdt. At grenseverdien er overholdt betyr ikke at turbinene ikke kan høres ved enkelte situasjoner. Dette vil variere ved avstand, vindretning, vindstyrke, metrologiske forhold osv. Generelt er det med lengre avstand mer sjeldent at turbinene lager støy som kan være til sjenanse, noe som også kan være en subjektiv sak. I tillegg kan det også vise seg at det ved enkelte værforhold eller fenomen gjør at turbinene blir mer hørbare fra en gitt plass.

Støymålinger når vi er i ordinær drift

Odal Vind tar henvendelser om støy fra vindkraftverket på alvor. For å ytterliggere dokumentere at grenseverdien på støy ikke blir overskredet for bebyggelse rundt prosjektet, vil Odal Vind gjennomføre støymålinger. Støymålingene vil verifisere at kildestøyen fra turbinene er i henhold til kontrakten med turbinleverandøren. Målingene vil da også verifisere at det er riktig kildestøy som er lagt til grunn i støyberegningene som støyrapporten er basert på. Støymålinger ved turbinene (emisjonsmålinger) vil først kunne gjennomføres etter at testperioden er over og turbinene har gått over i kommersiell drift.

Status Odal Vindkraftverk juni 2022
Nå åpnes noen av veiene i vindkraftverket