Nytt kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land

Nytt kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land

Odal Vindkraftverk

NVE presenterte denne uken nye nettsider med et nytt og gjennomarbeidet kunnskapsgrunnlag om vindkraft på land.

Klikk deg inn her for å lese mer.

På nettsiden om Kunnskapsgrunnlaget står følgende:

Kunnskapen som presenteres på nettsidene er et resultat av et omfattende samarbeid mellom mange statlige etater. Det fremgår av hver enkelt nettside hvem som står bak innholdet.

Kunnskapsgrunnlaget gir en oversikt over positive og negative virkninger av vindkraft på land, og hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å redusere virkningene. I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er det tatt utgangspunkt i rapportene som ble laget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft i 2019. Dette er supplert med nyere forskning, relevant litteratur og myndighetenes erfaringer. Kunnskapsgrunnlaget dekker mange temaer, men det er ikke en uttømmende gjennomgang av alle mulige virkninger av vindkraft.

Innholdet på nettsidene fokuserer på virkninger av vindturbinene og de tilhørende arealinngrepene. De største og viktigste inngrepene ved siden av selve vindturbinene er veier, oppstillingsplasser, riggplasser, masseuttak og masselager. Kraftledninger og annen infrastruktur utenfor vindkraftverket, som kaier og tiltak på det alminnelige veinettet, dekkes ikke.

Nettsidene gir en generell beskrivelse av virkninger av vindkraft på land innfor de ulike temaene, og er ikke noen fasit for hva som er relevant i enkeltsaker. Det rangerer heller ikke konsekvenser for ulike miljø- og samfunnsinteresser opp mot hverandre.

Kunnskapsgrunnlaget skal være mest mulig relevant for konsesjonsbehandling av vindkraft på land. Det skal skape et bedre utgangspunkt for lokale, regionale og nasjonale aktører, både på innbygger-, utbygger- og myndighetssiden. Dette inkluderer organisasjoner og faglige bidragsytere som utredere, advokater og forskere.

Kunnskapsgrunnlaget skal også bidra til å øke kunnskapsoverføringen mellom statlige etater og skape felles forståelse.

Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet
Ledig stilling som drifts- og vedlikeholdsingeniør