Svar på klage om veibredde

Det er sendt inn klage fra en privatperson til NVE vedrørende arealbruk til veier til Odal Vindkraftverk.

Siden spørsmålet kan være av interesse for allmennheten, gjengir vi svaret fra NVE. Dette er informasjon som også er tilgjengelig i Miljø- transport- og anleggsplanen (MTA) som er tilgjengelig på nettsiden til Odal Vind.

Svar på klage:

Nedenfor følger en forklaring på hva NVE har gitt godkjenning til ved bygging av veier i vindkraftverket.  
Arealbruk
I godkjent detaljplan/MTA er begrepene for arealbruk definert slik:

Konsesjonær kan ikke gjennomføre inngrep utenfor buffersonen. Konsesjonær står imidlertid fritt til å prosjektere veilinjen innenfor buffersonen. NVE har godkjent denne fleksibiliteten fordi vi erfarer at frihet i detaljprosjekteringen gir det beste resultatet. Konsesjonær har mulighet til finne de beste landskaps- og terrengtilpasningene, og samtidig ivareta lokale miljø- og grunnforhold.

Ved bygging av vei er det i praksis umulig ikke å berøre et større areal enn selve veibredden. Anleggsmaskinene trenger «arbeidsrom». I tillegg skal toppdekket lagres langs veiene i ranker, for senere å bli bruk til istandsetting av overgangene til omkringliggende terreng. NVE har derfor godkjent en marksikringsgrensen på 20 m, på hver side av veiens senterlinje. Marksikringsgrensene er det maksimale arealet som kan berøres av inngrep innenfor buffersonen i anleggsperioden. Når anleggsarbeidene er ferdig og det tilliggende terrenget er istandsatt skal den permanente veibredden være i samsvar med NVEs godkjenning.

I noen tilfeller vil det imidlertid være hensiktsmessig å gjennomføre inngrep utenfor marksikringsgrensen. Inngrep utenfor marksikringsgrensen kan f.eks. være hensiktsmessig i områder hvor det ellers ville ha blitt høye skjæringer eller fyllinger. Høye skjæringer er ofte negativt for landskapet. Ved å ta disse ned til en slakere helling, som går utenfor marksikringsgrensen, vil man oppnå en mer naturlig overgang til tilliggende terreng. Inngrep utenfor marksikringsgrensen skal forelegges NVE før gjennomføring. Under detaljprosjekteringen kan det også oppstå behov for endringer av buffersonen for å oppnå et godt sluttresultat. Endringer av buffersonen er søknadspliktig og skal godkjennes av NVE. Konsesjonær skal innhente uttalelser fra kommunen og grunneier. Alternativt sender NVE søknaden på høring, før NVE fatter vedtak i saken.

NVEs foreløpige vurdering
Ut fra det oversende bildene er vår foreløpig vurdering at byggingen gjennomføres i samsvar med NVEs godkjenning. Veilinjen er ryddet for skog og toppdekket er skjøvet ut til siden i ranker for senere istandsetting. Du skriver imidlertid at traseene er mellom 30 og 60 meter brede. Inngrepene skal ikke ha en større bredde enn 40 meter, dersom utvidelsen ikke er forelagt NVE. Ut fra bildene er det vanskelig å vurdere nøyaktig bredde på traseen. NVE skal gjennomføre tilsyn av anleggsarbeidene og vil i forbindelse med tilsynet vurdere om marksikringsgrensene er overholdt.