Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Spørsmål og svar

Vind ikon
Vindkraftverket

Odal Vindkraftverk eies av de tre norske selskapene Akershus Energi (33,4%), Cloudberry (33,4 %) og det norske pensjonsselskapet KLP (33,2 %). 

I Viken fylkeskommune, som eier Akershus Energi, er det behov for store mengder fornybar kraft for at klimamålene skal nås. Elektrifisering av bilparken, bygg og anlegg, småindustri og tjenestesektoren i regionen må skje i høyt tempo. Kraften fra vindkraftverket i Nord-Odal vil være et viktig bidrag for å nå målene.

Det er totalt 34 vindturbiner – 11 på Engerfjellet og 23 på Songkjølen.

Høyden på turbinene er totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter).

Produksjonen varierer gjennom året .

Årlig strømproduksjonen er beregnet til 530 GWh.

Det tilsvarer årlig strømforbruk til cirka 33.000 husstander eller over 250.000 elbiler.

Turbinene begynner å produsere strøm fra en vindstyrke på 3,5 m/s.
Gjennom året vil det i 90 prosent av tida være mer vind enn det.

Turbinen når maks produksjon ved en vindstyrke på 12 m/sek.

Én turbin kan produsere 4,8 MWh. Det vil si nok strøm til 4800 panelovner på 1000 watt i timen.

Miljø og risiko

I konsesjonen ble det blant annet stilt vilkår om for- og etterundersøkelser knyttet til gammelskog, skogsfugl og rovfugl. Program for disse undersøkelsene ble utarbeidet i samråd med og godkjent av NVE og Fylkesmannen i Hedmark og undersøkelsene ble gjennomført av Norconsult. Resultatene fra undersøkelsene ble innarbeidet og hensyntatt i MTA- og detaljplan.

Plante- og dyreliv i MTA-planen

Oppdatert informasjon om plante- og dyreliv, samt oppdaterte data om kjente lokaliteter med verdifull vegetasjon, ble innarbeidet i MTA- og detaljplan og hensyntatt i endelig utforming av vindkraftverket. MTA- og detaljplan ble oversendt NVE for godkjennelse 25. februar 2019. Deretter ble det i henhold til anerkjent praksis sendt på bred høring til en rekke organisasjoner, offentlige myndigheter og berørte grunneiere og rettighetshavere. Det ble avgitt 13 høringsuttalelser til planene. Disse uttalelsene ble vurdert av NVE før NVE godkjente MTA- og detaljplan for vindkraftverket 3. juni 2019.

Aktiv skogdrift

Odal Vindkraftverk anlegges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift, og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes under utbyggingen. Når nye veier bygges, vil dette gjøres med sikte på å gjøre området enda mer tilgjengelig for turgåere og syklister.

På våre turbinblader brukes et lag med polyurethane som demper endel av kraften til de partiklene som treffer bladet. Det vil også bli utført jevnlig inspeksjon og godt vedlikehold av bladene for å stoppe en eventuell utvikling av skade.

Innhold av sand eller salt i lufta, regn, is, temperatur, renhold og til en viss grad bladdesign, er forhold som kan føre til noe erosjon. For Odal vindkraftverket, er mange av disse erosjonsparameterne veldig gunstige, og det forventes derfor en svært lav grad av erosjon.

Konklusjonen er at erosjon er et marginalt problem med dagens turbinblader.

Du kan lese mer om mikroplast fra norske vindkraftverk i denne artikkelen.

Ved noen værtyper kan det danne seg is eller legge seg snø på turbinbladene og oppå maskinhuset. Det meste vil smelte naturlig, men noe kan også falle ned. På grunn av turbinbladenes rotasjon kan is og snø bli kastet inntil 250 meter fra selve turbinpunktet.

Les mer om iskast ved å trykke på denne lenken

Hvis noe faller fra 150-200 meters høyde så vil det oppnå stor fart før det treffer bakken. Hvis isen/snøen treffer en bil eller et menneske kan det medføre skade. Under og inntil 250 meter fra turbinen er definert som område hvor det er en viss sannsynlighet for at det kan forekomme farlig isnedfall.

Les mer om iskast ved å trykke på denne lenken.

I hele perioden mellom 1. oktober og 1. mai anbefaler vi at man holder en avstand på minimum 250 meter fra turbinene. 

Vi publiserer hver dag et iskastvarsel på vår nettside. Det er basert på værmelding og signaler fra turbinene, men man aldri stole 100 prosent på iskastvarselet da det kan være andre forhold som innvirker på risikoen. Hold  derfor 250 meter avstand uansett. 

Les mer om iskast ved å trykke på denne lenken.

MTA- og detaljplan ble utarbeidet etter en omfattende samrådprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune. Det ble utarbeidet ROS-analyse med tilhørende tiltaksplan for drikkevann med analysemøte hvor både kommunen, brannvesenet, Juptjenn vannverk og Mattilsynet var representert.

Som overordnet prinsipp og utgangspunkt skal utslipp til grunn og vann ikke forekomme hverken i anleggs- eller driftsfasen av prosjektet. Det er derfor lagt til grunn rutiner og retningslinjer for anleggsarbeidet, og i driftsfasen, for å minimere risiko for uønskede hendelser. Som utgangspunkt er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og ut ifra det laget en tiltaksplan og beredskapsplan.

Noen viktige overordnede prinsipper for prosjektet er:
• Alle turbiner skal driftes på sikker måte med rutinemessig vedlikehold
• All aktivitet som medfører risiko for forurensning skal gjennomføres etter fastsatte rutiner
• Gråvann/ svartvann vil ikke bli tillatt sluppet ut i terrenget og skal oppsamles i dertil egnede beholdere og innleveres/ destrueres iht. myndighetenes kra

Konsulentfirmaet Rambøll har gjennomført nye undersøkelser og vurderinger av grunnvannet. Hydrogeologer har utført en GIS-analyse av nedslagsfeltet til Svarttjern. Deretter ble grensen gått opp og justert i felt av hydrogeologer. Feltvurderingen er basert på synlige terrengformasjoner, og retninger på vannveier i terrenget. De skriver i sin rapport at terreng, geologi, sprekkemønster og justert nedslagsfeltet viser at vannet ikke renner ned i vannverkets nedslagsfelt fra turbinpunktene. Samt at turbinene har oppsamlingskar under for olje dersom det skulle oppstå en hendelse.
Disse to uavhengige barrierer regnes som tilstrekkelig for sikring av vannkilden.

Les om hva som er gjort for å sikre og forbedre forsyningen av drikkevann i Nord-Odal kommune her

Utbygging og drift

Arbeidet med kraftverket startet i mai 2020. Se nyheter for oppdateringer.

Alt av anleggsarbeid er ferdig i oktober 2022.

Se Framdriftsplan

Odal Vindkraftverk har mottatt alle nødvendige tillatelser etter en grundig prosess hvor alle parter har fått mulighet til å fremme sine synspunkter. Helt fra starten ble det lagt opp til en omfattende involvering av berørte parter gjennom høring og annonsering/kunngjøring av konsesjonssøknad mv. MTA- og detaljplanen ble utarbeidet etter en omfattende samrådsprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune.

Odal Vindkraftverk vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil de første årene bidra med omlag 14 millioner kroner årlig i inntekter for Nord-Odal kommune.  Beløpet vil synke i tråd med at anlegget verdi nedskrives over 30 år. Totalt vil kommunen få inntekter på ca. 250 millioner kroner i løpet av anleggets levetid. 

Det blir benyttet lokale leverandører der hvor det er mulig. I anleggsperioden vil det være et betydelig antall arbeidere til stede i Nord-Odal. Når anlegget kommer i drift vil det være 8-10 lokale arbeidsplasser i direkte tilknytning til kraftverket.

Odal Vindkraftverk eies av de norske selskapene Akershus Energi Vind, KLP og Cloudberry.

Lokalt på Sagstua er det ti faste ansatte som skal sørge for driften; Siemens Gamesas seks teknikere og Akershus Energi Vinds fire ingeniører. I tillegg er det til enhver tid på plass minst én ekspert fra Siemens Gamesa med ansvar for vedlikeholdsplanlegging og opplæring av teknikerne.

Akershus Energi Vind har etablert avdelingskontor i Nord-Odal der ti personer har sitt daglige tilhold. Fire av disse er ansatt i Akershus Energi Vind og resten er driftspersonell ansatt av SGRE (Siemens).

Det benyttes i størst mulig grad lokale leverandører der det er mulig.

Har du spørsmål?

Mange av de spørsmålene som stilles er omtalt i Miljø- transport- og anleggsplan. Den er omfattende, men lett å finne fram i ved å se i innholdsfortegnelsen.

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.