Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Spørsmål og svar

Vind ikon
Vindkraftverket

Odal Vindkraftverk eies av de tre norske selskapene Akershus Energi (33,4%), Cloudberry (33,4 %) og det norske pensjonsselskapet KLP (33,2 %). 

Odal Vindkraftverk er et godt og lønnsomt prosjekt. Det vil skape nye arbeidsplasser og bidra til å få mer fornybar energi inn i markedet.

I Viken fylkeskommune, som eier Akershus Energi, er det behov for store mengder fornybar kraft for at klimamålene skal nås. Elektrifisering av bilparken, bygg og anlegg, småindustri og tjenestesektoren i regionen må skje i høyt tempo. Kraften fra vindkraftverket i Nord-Odal vil være et viktig bidrag for å nå målene.

Det blir totalt 34 vindturbiner – 11 på Engerfjellet og 23 på Songkjølen.

Vindkraftverket får de mest effektive og moderne turbinene på markedet. Høyden på turbinene vil bli totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter).

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Årlig strømproduksjonen fra vindkraftverket vil bli cirka 530 GWh.

Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere kraft tilsvarende strømforbruket til cirka 33.000 husstander eller 175.000 elbiler.

Lokalmiljøet

Odal Vindkraftverk har mottatt alle nødvendige tillatelser etter en grundig prosess hvor alle parter har fått mulighet til å fremme sine synspunkter. Helt fra starten ble det lagt opp til en omfattende involvering av berørte parter gjennom høring og annonsering/kunngjøring av konsesjonssøknad mv. MTA- og detaljplanen ble utarbeidet etter en omfattende samrådsprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune.

Odal Vindkraftverk vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil de første årene bidra med omlag 14 millioner kroner årlig i inntekter for Nord-Odal kommune.  Beløpet vil synke i tråd med at anlegget verdi nedskrives over 30 år. Totalt vil kommunen få inntekter på ca. 250 millioner kroner i løpet av anleggets levetid. 

Det blir benyttet lokale leverandører der hvor det er mulig. I anleggsperioden vil det være et betydelig antall arbeidere til stede i Nord-Odal. Når anlegget kommer i drift vil det være 8-10 lokale arbeidsplasser i direkte tilknytning til kraftverket.

Akershus Energi Vind har etablert avdelingskontor i Nord-Odal der 8-10 personer vil ha sitt daglige tilhold når anlegget kommer i drift.

I byggeperioden benyttes lokale leverandører der hvor det er mulig.

I konsesjonen ble det blant annet stilt vilkår om for- og etterundersøkelser knyttet til gammelskog, skogsfugl og rovfugl. Program for disse undersøkelsene ble utarbeidet i samråd med og godkjent av NVE og Fylkesmannen i Hedmark og undersøkelsene ble gjennomført av Norconsult. Resultatene fra undersøkelsene ble innarbeidet og hensyntatt i MTA- og detaljplan.

Plante- og dyreliv i MTA-planen

Oppdatert informasjon om plante- og dyreliv, samt oppdaterte data om kjente lokaliteter med verdifull vegetasjon, ble innarbeidet i MTA- og detaljplan og hensyntatt i endelig utforming av vindkraftverket. MTA- og detaljplan ble oversendt NVE for godkjennelse 25. februar 2019. Deretter ble det i henhold til anerkjent praksis sendt på bred høring til en rekke organisasjoner, offentlige myndigheter og berørte grunneiere og rettighetshavere. Det ble avgitt 13 høringsuttalelser til planene. Disse uttalelsene ble vurdert av NVE før NVE godkjente MTA- og detaljplan for vindkraftverket 3. juni 2019.

Aktiv skogdrift

Odal Vindkraftverk anlegges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift, og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes under utbyggingen. Når nye veier bygges, vil dette gjøres med sikte på å gjøre området enda mer tilgjengelig for turgåere og syklister.

På våre turbinblader brukes et lag med polyurethane som demper endel av kraften til de partiklene som treffer bladet. Det vil også bli utført jevnlig inspeksjon og godt vedlikehold av bladene for å stoppe en eventuell utvikling av skade.

Innhold av sand eller salt i lufta, regn, is, temperatur, renhold og til en viss grad bladdesign, er forhold som kan føre til noe erosjon. For Odal vindkraftverket, er mange av disse erosjonsparameterne veldig gunstige, og det forventes derfor en svært lav grad av erosjon.

Konklusjonen er at erosjon er et marginalt problem med dagens turbinblader.

MTA- og detaljplan ble utarbeidet etter en omfattende samrådprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune. Det ble utarbeidet ROS-analyse med tilhørende tiltaksplan for drikkevann med analysemøte hvor både kommunen, brannvesenet, Juptjenn vannverk og Mattilsynet var representert.

Som overordnet prinsipp og utgangspunkt skal utslipp til grunn og vann ikke forekomme hverken i anleggs- eller driftsfasen av prosjektet. Det er derfor lagt til grunn rutiner og retningslinjer for anleggsarbeidet, og i driftsfasen, for å minimere risiko for uønskede hendelser. Som utgangspunkt er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og ut ifra det laget en tiltaksplan og beredskapsplan.

Noen viktige overordnede prinsipper for prosjektet er:
• Alle turbiner skal driftes på sikker måte med rutinemessig vedlikehold
• All aktivitet som medfører risiko for forurensning skal gjennomføres etter fastsatte rutiner
• Gråvann/ svartvann vil ikke bli tillatt sluppet ut i terrenget og skal oppsamles i dertil egnede beholdere og innleveres/ destrueres iht. myndighetenes kra

Konsulentfirmaet Rambøll har gjennomført nye undersøkelser og vurderinger av grunnvannet. Hydrogeologer har utført en GIS-analyse av nedslagsfeltet til Svarttjern. Deretter ble grensen gått opp og justert i felt av hydrogeologer. Feltvurderingen er basert på synlige terrengformasjoner, og retninger på vannveier i terrenget. De skriver i sin rapport at terreng, geologi, sprekkemønster og justert nedslagsfeltet viser at vannet ikke renner ned i vannverkets nedslagsfelt fra turbinpunktene. Samt at turbinene har oppsamlingskar under for olje dersom det skulle oppstå en hendelse.
Disse to uavhengige barrierer regnes som tilstrekkelig for sikring av vannkilden.

Les om hva som er gjort for å sikre og forbedre forsyningen av drikkevann i Nord-Odal kommune her

Utbygging

Arbeidet med kraftverket startet i mai 2020. Se nyheter for oppdateringer.

Byggeperioden vil vare mellom 18-20 måneder, og vi planlegger for idriftsettelse 2. kvartal 2022.

Alt av anleggsarbeid er ferdig i oktober 2022.

Se Framdriftsplan

Har du spørsmål?

Mange av de spørsmålene som stilles er omtalt i Miljø- transport- og anleggsplan. Den er omfattende, men lett å finne fram i ved å se i innholdsfortegnelsen.

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.