Spørsmål og Svar om Odal Vindkraftverk

Spørsmål og svar

Vind ikon
Vindkraftverket

Odal Vindkraftverk eies av Akershus Energi (51%) og det norske pensjonsselskapet KLP (49%). Selskapene overtok konsesjonen fra RWE i april 2020.

Odal Vindkraftverk er et godt og lønnsomt prosjekt. Det vil skape nye arbeidsplasser og bidra til å få mer fornybar energi inn i markedet.

Fornybar energi

I Viken fylkeskommune, som eier Akershus Energi, er det behov for store mengder fornybar kraft for at klimamålene skal nås. Elektrifisering av bilparken, bygg og anlegg, småindustri og tjenestesektoren i regionen må skje i høyt tempo. Kraften fra vindkraftverket i Nord-Odal vil være et viktig bidrag for å nå målene.

Det planlegges totalt 34 vindturbiner – 11 på Engerfjellet og 23 på Songkjølen.

Vindkraftverket får de mest effektive og moderne turbinene på markedet. Høyden på turbinene vil bli totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter).

Totalt installert effekt er 160 MW fordelt på 34 vindturbiner á 4,8 MW. Årlig kraftproduksjonen fra vindkraftverket er satt til 526 GWh.

Når Odal Vindkraftverk står ferdig vil det produsere kraft tilsvarende strømforbruket til ca. 33.000 husstander.

Lokalmiljøet

Odal Vindkraftverk har mottatt alle nødvendige tillatelser etter en grundig prosess hvor alle parter har fått mulighet til å fremme sine synspunkter. MTA- og detaljplan ble utarbeidet etter en omfattende samrådprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune.

Fra begynnelsen

Helt fra starten ble det lagt opp til en omfattende involvering av berørte parter gjennom høring og annonsering/kunngjøring av konsesjonssøknad mv. Dette ble fulgt opp i arbeidet med MTA og detaljplan.

MTA og detaljplan

Høringen av MTA og detaljplan ble i tråd med vanlig praksis kunngjort av NVE i regional og lokalaviser. I tillegg avholdt forrige eier åpne kontordager som ble annonsert i lokalavisa Glåmdalen og det ble gjennomført samrådsmøter med kommunen.

Lokalavisene

Saken har også vært opplyst gjennom flere artikler i lokalavisene. Alle vesentlige endringer i MTA og detaljplanen sett opp mot det som det ble beskrevet i konsesjonssøknaden er redegjort for i de kunngjorte planene.

Odal Vindkraftverk vil gi lokale inntekter gjennom skatt og lokale arbeidsplasser. Eiendomsskatt vil bidra med omlag 15 millioner kroner årlig i inntekter for Nord-Odal kommune og ca. 250 millioner kroner i løpet av prosjektets levetid.

Akershus Energi Vind etablerer avdelingskontor i Nord-Odal der 4-6 personer skal tilsettes. I byggeperioden legges det til rette for at lokale leverandører kan delta i anbudskonkurranser. Det vil også i driftsfasen bli muligheter for oppdrag som vedlikehold av turbiner m.m.

I konsesjonen ble det blant annet stilt vilkår om for- og etterundersøkelser knyttet til gammelskog, skogsfugl og rovfugl. Program for disse undersøkelsene ble utarbeidet i samråd med og godkjent av NVE og Fylkesmannen i Hedmark og undersøkelsene ble gjennomført av Norconsult. Resultatene fra undersøkelsene ble innarbeidet og hensyntatt i MTA- og detaljplan.

Plante- og dyreliv i MTA

Oppdatert informasjon om plante- og dyreliv, samt oppdaterte data om kjente lokaliteter med verdifull vegetasjon, ble innarbeidet i MTA- og detaljplan og hensyntatt i endelig utforming av vindkraftverket. MTA- og detaljplan ble oversendt NVE for godkjennelse 25. februar 2019. Deretter ble det i henhold til anerkjent praksis sendt på bred høring til en rekke organisasjoner, offentlige myndigheter og berørte grunneiere og rettighetshavere. Det ble avgitt 13 høringsuttalelser til planene. Disse uttalelsene ble vurdert av NVE før NVE godkjente MTA- og detaljplan for vindkraftverket 3. juni 2019.

Aktiv skogdrift

Odal Vindkraftverk anlegges i et område der det allerede er aktiv skogsdrift, og eksisterende skogsbilveier vil i størst mulig grad benyttes under utbyggingen. Når nye veier bygges, vil dette gjøres med sikte på å gjøre området enda mer tilgjengelig for turgåere og syklister.

MTA- og detaljplan ble utarbeidet etter en omfattende samrådprosess med grunneiere og Nord-Odal kommune. Det ble utarbeidet ROS-analyse med tilhørende tiltaksplan for drikkevann med analysemøte hvor både kommunen, brannvesenet, Juptjenn vannverk og Mattilsynet var representert.

Utbygging

Arbeidet med kraftverket startet i mai 2020. Se nyheter for oppdateringer.

Byggeperioden vil vare mellom 18-20 måneder, og vi planlegger for idriftsettelse i desember 2021.

Sommeren og høsten 2020 utføres det arbeid med å anlegge veier og oppstillingsplasser for turbinene. Dette medfører hogst- og sprengningsarbeider.

Elvia, som er ansvarlig for strømnettet, gjennomfører hogst- og anleggsarbeider for å bygge kraftlinjene som skal føre strømmen ut av området. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.