Om Odal Vindkraftverk

Varsel om ekstra støy i Sandbekkvegen fra 18. januar

Varsel om ekstra støy i Sandbekkvegen fra 18. januar

Om Odal Vindkraftverk

Vi ønsker på denne måten å informere beboere i Sandbekkvegen og nærliggende områder om at det blir anleggsarbeider i krysset Løkkervegen / Sandbekkvegen en tid framover. Samtidig beklager vi de ulemper dette medfører.

Årsak

Ved avkjøringen fra Løkkervegen til Sandbekkvegen må veien breddes for at transport av turbindelene skal kunne la seg gjøre. Det vil medføre hogst- og sprengningsarbeid med påfølgende graving og transport.

Tidsrom

Det er planlagt hogstarbeid fra mandag 18. januar.
Øvrig anleggsarbeid vil starte opp i slutten av samme uke eller påfølgende uke (uke 4).

I henhold til gjeldende retningslinjer skal vi unngå støyende anleggsarbeider nært opp til bebyggelse i tidsrommet 22.00 til 06.30.

Framkommelighet

Vi tar som utgangspunkt at vegen kan holdes åpen stort sett hele tiden mens arbeidet pågår.

Noen positive ringvirkninger

Arbeidet med å øke veibredden vil gjøre veien mer oversiktlig og tryggere for gående. Vi kan også nevne at når vi er ferdig med turbintransportene vil området kunne bli brukt som parkeringsområde for badeplassen.

Stor aktivitet på Songkjølen og Engerfjellet
Status framdrift 25. januar