Fornybar energi

Vindkraft og klima

Verden står overfor en klimakrise, og det haster å gjennomføre klimatiltak verden over. I 2015 forpliktet verdens land seg til å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader. For å nå dette målet, gjør FNs klimapanel det klart at det må skje omfattende og raske utslippskutt i alle land, og i alle sektorer.

Klimakrisen er en energikrise. Det som må til for å redusere utslippene, er at fossil energi som olje, kull og gass blir erstattet av fornybar energi som vind, vann og sol, samtidig som vi reduserer energibruken.

I løpet av få år skal hele verdenssamfunnet gjennom en slik energiovergang. FN anser vindkraft som det mest effektive tiltaket for å redusere CO2-utslippene på verdensbasis, og FNs generalsekretær, António Guterres, fremhever sol- og vindkraft som de billigste kildene til ny strømforsyning i nesten alle større økonomier.

Norge har i sitt nasjonalt fastsatte bidrag til Parisavtalen satt som mål å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Dette målet er også lovfestet i klimaloven.

I Viken fylkeskommune, som eier Akershus Energi, er det et stort behov for mer kraft. Elektrifisering av bilparken, bygg og anlegg, småindustri og tjenestesektoren skjer i så høyt tempo at regionen vil ha underskudd på kraft om få år, dersom det ikke kommer mer kraft inn i markedet. Derfor vil kraften fra vindkraftverket i Nord-Odal vil være et viktig bidrag for å nå klimamålene i Viken .

Selv om vi er store på vannkraft i Norge, behøver vi mye mer fornybar kraftproduksjon om vi skal nå dette målet. I dag er bare halvparten av energibruken i Norge elektrisk, men vi har potensiale til å å bli et av de første helelektriske samfunnene i verden, der all fossil energi er byttet ut med fornybare kilder.

For å lykkes med dette, og for å øke den fornybare kraftproduksjonen i Norge, må vi ta i bruk alle de fornybare energikildene vi rår over; sol, vind og vann. All fornybar energi som erstatter bruk av fossil energi vil redusere klimagassutslippene, men vi må i tillegg gjøre det vi kan for å forbedre og øke produksjonen fra de eksisterende vannkraftverkene i Norge.

Vindkraft på land er et av flere klimatiltak vi i Norge kan bidra med for å nå de globale klimamålene, og den vindkraften som nå bygges ut, er et resultat av en villet politikk. Jo mer fornybar energi som bygges ut, desto mindre forurensende energi vil bli brukt. Derfor har forskjellige regjeringer og storting i to tiår lagt til rette for utbygging av vindkraft på land i Norge. Vi har mange områder med gode vindforhold og kombinasjonen av stadig lavere kostnader for å produsere vindturbiner, kombinert med høyere effektivitet, bidrar til å gjøre vindkraft lønnsomt.

Alle seriøse analysemiljøer konkluderer med at norsk vindkraft har en positiv klimaeffekt. NVE estimerer at 10 TWh norsk vindkraft bidrar til å kutte 5 millioner tonn CO2 i året – eller tilsvarende 10 % av Norges samlede utslipp. Det er en stor omstilling å skulle satse så intensivt på vindkraft som det vi gjør i Norge akkurat nå. Men lykkes vi med omstillingen, vil utslippene gå ned, og konsekvensene av klimaendringene vil bli mindre.

Odal Vindkraftverk - Vindmølle eksempel

Har du spørsmål eller klage relatert til vindkraftverket, vennligst ta kontakt.
Se også spørsmål og svar for mer informasjon.