Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk

Økonomiske ringvirkninger fra byggingen av Odal Vindkraftverk

Odal Vindkraftverk

Det er laget en rapport, utarbeidet av Thema Consulting, som viser hva Odal vindkraftverk har tilført av økonomiske verdier lokalt og regionalt i form av arbeidsplasser og økt omsetning for det lokale næringslivet i løpet av utbyggingsperioden. Du kan lese hele rapporten her.

151 millioner tilført Nord-Odal kommune i prosjektperioden

Analysen viser at den lokale og regionale verdiskaping i utbyggingsfasen i hovedsak er knyttet til vei og fundament, men også bygging av trafostasjon og kraftlinjer for nett-tilknytning, planlegging og administrasjon.

Kartet og diagrammet under viser hvordan en omsetning på 151 millioner kroner fordeler seg på 61 leverandører tilhørende Nord-Odal kommune. Dette utgjør 7 prosent av de totale leveransene til vindkraftverket.

Slik er fordelingen på de 2,1 milliardene som ble investert

Analysen har kartlagt 300 nasjonal, regionale og lokale underleverandører som har bidratt til utbyggingen av vindkraftverket. Diagrammet under viser hvordan totalleveransen fordeler seg i prosent på de fem hovedleveransene. Søylediagrammet viser hvordan investeringskostnaden fordeler seg geografisk.

Noen hovedpunkter om hva pengene har gått til

  • Under byggefasen har det vært et stort antall underleverandører med base i regionen omkring Nord-Odal eller i selve kommunen. Det er spesielt vei og fundament som har engasjert mange underleverandører, med 33 lokale og totalt 62 underleverandører regionalt. Fra omliggende kommuner er det i tillegg 58 unike leverandører som har bidratt med leveranser til 239 millioner kroner.
  • Turbiner og tårndeler er de desidert to største leveransene, og siden dette ikke produseres i Norge kommer det under import.

Betydelige årlige inntekter for kommunen videre

Odal Vindkraftverk vil også i driftsfasen gi betydelige bidrag til lokalsamfunnet. Vi estimerer at kommunen vil ha årlige inntekter på mellom 25 og 30 millioner kroner fra eiendomsskatt, produksjonsavgift og utleie av kommunens grunn i vindkraftverket. I tillegg kommer kompensasjon til øvrige grunneiere som leier ut eiendom. Det må også nevnes de 8–10 lokale arbeidsplassene på driftskontoret til vindkraftverket samt Odal Vind-fondet som hvert år deler ut inntil 200.000 til lokale lag og foreninger. Det lokale idrettslaget får også rundt 10 millioner til nytt skianlegg, som er et av de avbøtende tiltakene Odal Vindkraftverk har forpliktet seg til.

Kilde: Thema Consulting

Tildelte midler fra Odal Vind-fondet oktober 2023
Frist 1. april for å søke om støtte fra Odal Vind-fondet