Status Odal Vindkraftverk medio mai 2021

Status Odal Vindkraftverk medio mai 2021

Anleggsarbeidet nærmer seg ferdig

Alle adkomst- og internveier er bygd, og de fleste strekningene er ferdig breddet og planert med toppdekke. Det samme gjelder oppstillingsplassene, det vil si området rundt hver enkelt turbin. Alle de 34 fundamentene er ferdig støpt og godt forankret ned i fjellet. Totalt er det brukt 16320 meter med fjellankre.

Strømnett

Det meste av kabling i anlegget er ferdig. Totalt er det lagt 43000 meter med kabler. Trafostasjonene og bryterstasjonene er under montering, og det nye høyspentnettet som Elvia har bygd gjennom området er klart for tilkobling.

Kontroll ved overlevering

I løpet av mai overleveres veier og oppstillingsplasser fra entreprenøren Implenia. Ved overlevering sjekkes blant annet oppbygging og finish av fyllinger, om det ligger uønska sprengstein i terreng, ivaretakelse av vannveier, og om man har forholdt seg til MTA-planen når det gjelder beskyttelse av kulturminner og viktige naturområder.

Håndbok for et best mulig resultat

For Odal Vindkraftverk ligger det til grunn en plan for miljø-, transport og anlegg (MTA). I tillegg er det utarbeidet en Håndbok for terrenginngrep og landskapstilpasning, utført av Multiconsult, som har gitt føringer for prosjekteringen, og detaljert beskrevet hvordan anleggsarbeidet skulle utføres.
I planen beskrives blant annet bevaring og tilbakeføring av vegetasjon, og begrensning av masseuttak som ledd i minimering av terrenginngrep. Planen, som ivaretar konsesjon og myndighetenes krav, har også tatt hensyn til hvordan området brukes av grunneiere og folk i området.

Tilpasninger til terrenget

Veier og oppstillingsplasser må være slik at de oppfyller kravene fra utbygger og leverandøren av turbinene, samtidig skal området til vindkraftverket se best mulig ut når det står ferdig. Ved å tenke tilpasning til naturens egne former ved bygging av veier og oppstillingsplasser, unngår man stygge skjæringer og minimerer masseuttak. Alle oppstillingsplassene er tilpasset til terrenget i stedet for å bygge dem som store, rektangulære områder.

Lokal frøbank

Selv om mye av anleggsarbeidet er ferdig, vil ferdigstillelse av terrengarbeidet strekke seg ut i 2022. Allerede da vil det ha begynt å gro seg til, men det vil ta noe lengre tid før anlegget oppleves som fullstendig revegetert. For at området skal bli mest mulig naturlig, er det brukt stedlige masser, som inneholder den naturlige frøbanken, til fyllinger.

Nå starter tårnbyggingen

I midten av mai startet arbeidet med å heise på plass tårnene.
Les mer her.

Søknad om utsatt frist er godkjent av NVE
Milepelen godt fornøyd